شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

تولید کننده شکر از چغندر قند، تصفیه شکر خام، ملاس، ویناس، تفاله خشک و تر و الكل طبی و صنعتی

شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر، بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و بر اساس سیاست های خصوصی سازی، شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت پس از مدتی به شرکت سهامی عام تبدیل و در نهایت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

از فعالیت های شرکت شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر می توان به احداث، احیا و نوسازی و اداره کارخانجات تولید شکر و قند و همینطور مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود اشاره داشت.